Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

http://www.pererikstrandberg.se/blog/320-screenshot-reqb-cpre-syllabus-v1-3.png

Bakgrund

Jag håller på att plugga till
Reqb Certified Professional For Requirements Engineering från Requirements Engineering Qualifications Board. I samband med det läste jag två böcker - Boken Requirements Engineering Fundamentals och Boken Requirements Engineering - och en kursplan från REQB. Det är den kursplanen, eller syllabus som den här texten handlar om.

Syllabus'en uppdateras med jämna mellanrum och den jag läste var lite mer än två år gammal. Den är gratis att tanka ner från till exempel SQEB (se [1]) och det finns även ordlistor och listor på termer att tanka hem från SQEB.

Översikt

Boken är inte en riktig bok utan en pdf man kan printa på papper eller läsa på lämplig läsplatta. Utöver lite introduktion och en change log finns 10 kapitel, en litteraturlista och ett index. Versionen jag läste var på 107 sidor. Den verkar trogen sin genre och är hårt indelat i kapitel, avsnitt och underavsnitt - cirka 105 avsnitt så ungefär ett per sida. En målgrupp är företag som håller utbildningar i kravhantering så dessa kan styra upp sin utbildning utifrån vad kursplanen kräver. Varje kapitel börjar med en lista kunskapsmål och rekommenderad tidsåtgång för utbildningsföretag.

En snabb koll på kapitlen visar på bredden av området kravhantering (se detaljer längre ner):

 1. Basics
 2. Process models and Requirements Engineering Process
 3. Project and Risk Management
 4. Responsibilities and Roles
 5. Identification of Requirements
 6. Specification of Requirements
 7. Requirements Analysis
 8. Tracking of Requirements
 9. Quality Assurance
 10. Tools

Vad var bra?

REQB's kursplan är ett bra dokument på flera sätt: det ger en bra bredd inom området krav och kravhantering, det visar vad man förväntas ha koll på inför en certifiering i kravhantering, det är kostnadsfritt och kan laddas ner från till exempel SQEB's hemsida - [2].

Som ni kan se av kapitlens namn sveper kursmaterialet mycket brett från hur man identifierar intressenter (stakeholders), via v-modellen, till objekt-orienterad analys av krav med UML och SysML.

Vad var inte bra?

Texten är bred men verkligen inte djup och det saknas helt illustrationer. Detta visar att målgruppen inte är it-konsulter med avsikt att certifiera sig inom krav utan snarare företag som vill bli ackrediterade av REQB för att certifiera it-konsulter med avsikt att certifiera sig inom krav.

Innehåll (på engelska)

En mer detaljerad titt på innehållet:

 1. Basics
  • Requirement
  • Standards and norms
 2. Process models and Requirements Engineering Process
  • Process Models
  • Requirements Engineering Process
 3. Project and Risk Management
  • Project Management
  • Risk Management
 4. Responsibilities and Roles
  • Basic Roles
  • Tasks of Requirements Engineering
 5. Identification of Requirements
  • Customer
  • Project Visions and Goals
  • Identifying Stakeholders
  • Techniques for Identifying Requirements
  • Functional and Non-functional Requirements
  • Description of Requirements
 6. Specification of Requirements
  • Specification
  • Procedure
  • Formalization
  • Quality of Requirements
 7. Requirements Analysis
  • Requirements and Solutions
  • Methods and Techniques
  • Object-Oriented Analysis
  • Cost Estimates
  • Prioritization
  • Agreeing on Requirements
 8. Tracking of Requirements
  • Tracing within the Project
  • Change Management
 9. Quality Assurance
  • Influencing Factors
  • Verification of requirement in requirements’ elicitation stage
  • Quality Assurance through Testability
  • Metrics
 10. Tools
  • Advantages of Tools
  • Categories of Tools

Innehåll (på svenska)

Det svenska materialet har kapitlen:

 1. Grunderna
  • Kravspecifikation
  • Standarder och normer
 2. Processmodeller och kravhanteringsprocessen
  • Processmodeller
  • Kravhanteringsprocessen
 3. Projekt- och riskhantering
  • Projekthantering
  • Riskhantering
 4. Ansvar och roller
  • Grundläggande roller
  • Uppgifter för Kravhantering
 5. Identifiering och krav
  • Kund
  • Visioner och mål för projekt
  • Identifiering av intressenter
  • Tekniker för kravidentifiering
  • Funktionella och icke-funktionella krav
  • Kravbeskrivning
 6. Kravspecifikation
  • Specificering
  • Procedur
  • Formalisering
  • Kravkvalitet
 7. Kravanalys
  • Krav och lösningar
  • Metoder och tekniker
  • Objektsorienterad analys
  • Kostnadsuppskattningar
  • Prioritering
  • Överenskommelse om krav
 8. Kravspårning
  • Spårning inom projektet
  • Ändringshantering
 9. Kvalitetssäkring
  • Påverkande faktorer
  • Verifiering av krav i kravinsamlingsstadiet
  • Kvalitetssäkring genom testbarhet
  • Mätetal
 10. Verktyg
  • Fördelar med verktyg
  • Verktygskategorier

Sammanfattning

Jag tycker inte Boken Reqb Syllabus är tillräckligt bra för att stå på egna ben - man behöver komplettera med till exempel Boken Requirements Engineering Fundamentals eller Boken Requirements Engineering

Å andra sidan måste man ta texten för vad den är och inte förvänta sig för mycket - det är framförallt ett verk för att se bredden inom kravhantering, djupet får man lösa på annat sätt.


Tillhör Kategori Test
Tillhör Kategori Boktips

Se även Kravhantering Övningsuppgifter
Se även Reqb Certified Professional For Requirements Engineering